حرف های ما

مهم ترین موضوع مورد نظر ما، زندگی الهی و محبت الهی است.

چه قدر دلبستگی خانواده ها کم شده است!

چه قدر دوستی ها کم فایده شده!

چه قدر آمار طلاق و طلاق عاطفی زیاد است!

چه قدر وفاداری و سلامت جنسی کاهش یافته است!

به نظر ما همه این ها به خاطر بی اخلاقی و دوری از نگاه دینی است.

اثبات خواهیم کرد.

به امید نجات.

اما از آن جهت که در دنیای امروز، هجوم شدیدی به احکام اسلامی در حال نابود کردن پایه های فکری انسان های جامعه ما شده، در زمینه زیبایی احکام نیز حرف هایی داریم.