بایگانی مطالب

شما که مرد خانه هستید! بله. با شما هستم. می دانستید که به لطف تلویزیون و …، با مردان دیگر مقایسه می شوید؟ یادتان باشد خوش تیپ و پاکیزه و مهربان نبودنتان در خانه، کمین گاه شیطان را برای همسرتان فراهم می کند. خانم خانه! شما هم مهربانی و جلوه گری برای همسرت را فراموش مکن. البته یادمان نرود که ...

رب بودن (تربیت کننده بودن) خداوند را آن زمان بیشتر حس کردم که برنامه خدا برای میزان حس نزدیکی مرگ را دیدم. آنگاه که دانستم حس کوتاه بودن عمر را خداوند در میان کسانی که از ۴۰ سال فراتر می روند، بیشتر ایجاد می کند. (از بسیاری از مسن ها این را شنیده ام) اما در جوان، این قدر شدید ...

خدایا! اگر دیدی روزی پایم را کج گذاشته ام، اگر دیدی برای آنکه آن طور که دوست داری بشوم، باید مرا عذابی بچشم، اگر دیدی برای آنکه دوست داشتنی شوم، باید دعوایم کنی، آن قدر مرا عتاب کن تا آنگونه شوم که دوستم داری. «الهی! لک العتبی حتی ترضی: خدایا! مرا آن قدر عتاب کن تا از من راضی شوی.» ...

خداوندا! نامت، آغازمان. عشقت، آرزویمان. و قهرت، نابودیمان است … با نام خداوند بزرگ، فعالیت های پایگاه را آغاز می نماییم.