بایگانی مطالب

شما که مرد خانه هستید! بله. با شما هستم. می دانستید که به لطف تلویزیون و …، با مردان دیگر مقایسه می شوید؟ یادتان باشد خوش تیپ و پاکیزه و مهربان نبودنتان در خانه، کمین گاه شیطان را برای همسرتان فراهم می کند. خانم خانه! شما هم مهربانی و جلوه گری برای همسرت را فراموش مکن. البته یادمان نرود که ...

رب بودن (تربیت کننده بودن) خداوند را آن زمان بیشتر حس کردم که برنامه خدا برای میزان حس نزدیکی مرگ را دیدم. آنگاه که دانستم حس کوتاه بودن عمر را خداوند در میان کسانی که از ۴۰ سال فراتر می روند، بیشتر ایجاد می کند. (از بسیاری از مسن ها این را شنیده ام) اما در جوان، این قدر شدید ...