بایگانی مطالب

شما که مرد خانه هستید! بله. با شما هستم. می دانستید که به لطف تلویزیون و …، با مردان دیگر مقایسه می شوید؟ یادتان باشد خوش تیپ و پاکیزه و مهربان نبودنتان در خانه، کمین گاه شیطان را برای همسرتان فراهم می کند. خانم خانه! شما هم مهربانی و جلوه گری برای همسرت را فراموش مکن. البته یادمان نرود که ...

خداوندا! نامت، آغازمان. عشقت، آرزویمان. و قهرت، نابودیمان است … با نام خداوند بزرگ، فعالیت های پایگاه را آغاز می نماییم.